Pravidla soutěží na Facebooku

 
 
 
 

Facebook - pravidla souteze

Pravidlá súťaže Biostyle.sk

Súťažiaci majú za úlohu do komentára pod príspevok oznamujúci súťaž vložiť komentár s fotografiou svojej tvorbz. Zároveň musí ísť o fanúšikov Facebookovej stránky Biostyle Cosmetics. Vyhráva komentár, ktorý bude mať v čase ukončenia súťaže najviac lajkov. Každý súťažiaci zároveň môže vložiť iba jeden komentár. Súťažiaci zároveň súhlasí, že po obdržaní výhry zašle fotografiu s výhrou, ktorá môže byť zverejnená na facebookovej profilu či webu stránky Biostyle.sk.
Súťaž je určená všetkým užívateľom starším ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov potrebujú mať súhlas zákonného zástupcu. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom či obchodnom vzťahu k organizátorovi súťaže, osoby v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu k sprostredkovateľovi súťaže a osoby vyššie uvedeným osobám blízke podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
Z účasti v súťaži môžu byť rozhodnutím organizátora súťaže alebo sprostredkovateľa súťaže vylúčení účastníci súťaže, ktorí svojou účasťou v súťaži spôsobujú škodu voči Organizátorovi súťaže, Sprostredkovateľovi súťaže alebo tretím osobám, ďalej môžu byť vylúčení súťažiaci zneužívajúci či poručujúci pravidlá súťaže, alebo takí, ktorú v súvislosti so súťažou porušujú práva alebo poškodzujú či ohrozujú oprávnené záujmy Organizátora súťaže., Sprostredkovateľa súťaže či tretej osoby alebo jednajú v rozpore s dobrými mravmi alebo je u nich dôvodné podozrenie z trestného činu podvodu. 

Výhra 
Ako cena pre víťaza je pripravená Sada ENII WEEK Polish Basic (https://www.biostyle.sk/darcekove-sady-10/sada-enii-week-polish-basic/).
Výherca bude kontaktovaní pod súťažným príspevkom najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže.

Organizátor a sprostredkovateľ súťaže:
Organizátorom a zároveň sprostredkovateľom súťaže je firma LP-TRADE HOLDING,s.r.o., J.Milca 48, 010 01 Žilina, Slovenská republika

 


Práva a povinnosti organizátora a zároveň sprostredkovateľa súťaže
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť, ukončiť alebo zmeniť pravidlá, a to i bez udania dôvodu a s účinnosti k okamihu zverejnenia na profile organizátora https://www.facebook.com/Biostyle.cosmetics/.
Organizátor ani sprostredkovateľ súťaže nezodpovedajú za doručenie výhry, uvedeniu nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technikou chybou) či za akékoľvek technické alebo telekomunikačné problémy alebo chyby vzniknuté v priebehu súťaže. 
Organizátor ani sprostredkovateľ súťaže nezodpovedajú za to, že si výherca neprečíta výzvu k zaslaniu správy pod súťažným príspevkom. 
Organizátor ani sprostredkovateľ súťaže nezodpovedajú za iné dôvody, kvôli ktorým si výherca neprečíta výzvu od Sprostredkovateľa súťaže alebo ho nekontaktoval pomocou súkromnej správy. V prípade, že sa výherca neozve pomocou súkromnej správy do 48 hodín od konca súťaže a vyhlásenia víťaza, prepadá výhra Organizátorovi súťaže a nebude výhercovi udelená. 
Organizátor súťaže je oprávnení zo súťaže vyradiť odpovede, ktoré: 
a) Neodpovedajú zadanej téme súťaže 
b) Obsahujú prvky násilia či pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi
c) By mohli poškodiť dobré meno Organizátora, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyselné alebo duševné vlastníctvo Organizátora alebo tretej osoby
d) U ktorej bol zistení podvod pri nedodržaní iných podmienok súťaže
e) Neboli zaslané do súťaže k tomu oprávnenou osobou
O tom, či prihlásená odpoveď vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Organizátor súťaže. Účasť ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a pravidiel súťaže
Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“), udeľuje každý súťažiaci usporiadateľovi ako správcovi súhlas so zaradením osobných údajov nachádzajúcich sa na jeho Facebookovej stránke, popr. osobných údajov poskytnutých súťažiacim organizátorovi v priebehu súťaže, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska na území Slovenskej republiky a e-mailová adresa (ďalej ako „údaje“), do databázy organizátora a s jeho následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, a to pre účely vyhodnotenia súťaže, pre účely zverejnenia výsledkov súťaže, pre marketingové a PR účely sprostredkovateľa, tj. ponúka výrobky a služby, vrátane zasielania informácií o uskutočnených akciách, výrobkoch a iných aktivít, vrátane zasielania obchodných odpovedí prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona, ďalej pre účely preukázania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre tieto účely, a to na dobu neurčitú s tím, že k týmto údajom môžu byť priradené i ďalšie údaje. 
Súťažiaci berie na vedomie, že má právo podľa zákona o ochrane osobných údajov, tj. hlavne že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese organizátora uvedeného v záhlaví týchto podmienok odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, ich likvidáciu atď. 
Osobné údaje usporiadateľ spracováva v elektronickej podobe. Osobné údaje môžu byť spracované prostredníctvom tretích strán, hlavne potom subjektu podieľajúcich sa na priebehu promo akcie. Usporiadateľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov. 
Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže je upozornení a berie na vedomie, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook, spoločnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Tieto pravidlá sú úplné a zároveň platné pre všetkých účastníkov súťaže.